Podmienky účasti, registrácie a zásady ochrany osobný údajov


Podmienky registrácie:
1, Účastník je povinný pravdivo vyplniť registračné údaje.
2, Účastník je povinný uhradiť registračný poplatok do 5 dní od registrácie. Pri nedodržaní stanovených termínov systém automaticky registráciu vyradí.
3, Registrácia sa stáva platnou až po zaregistrovaní úhrady na účte usporiadateľa.
4, Usporiadateľ sa zaväzuje, že po spárovaní platby bude účastník o tomto stave informovaný prostredníctvom e-mail správy, a zobrazením v registračnom profile účastníka.
5, Po uhradení registrácie je platba nevratná, je možný len prevod registrácie na iného účastníka, pričom je potrebné informovať o plánovanej zmene administrátora cez registračné rozhranie.
6, Účastník je povinný pri úhrade registračného poplatku zadať všetky potrebné identifikačné údaje (Variabilný symbol, meno, priezvisko) potrebné pre spárovanie platby s registráciou.
7, Platby bez identifikačných údajov nebudú priradené k žiadnej registrácii a môže dôjsť k vyradeniu účastníka.
8, Účastník môže kontaktovať správcu registrácií výhradne komunikačným rozhraním registrácie po prihlásení do svojho profilu.
9, Usporiadateľ sa zaväzuje, že údaje použité v registračnom formulári nebudú poskytnuté tretej osobe.


Podmienky účasti:
1, Účastník sa môže zúčastniť akcie na základe uhradenia registračného poplatku, ktorý bol legitímne priradený ku konkrétnej registrácii.
2, Účastník je povinný sa pri prezentácii na akcii preukázať dokladom totožnosti zodpovedajúcim s údajmi vyplnenými pri registrácii, podpíše regres v ktorom prehlasuje že sa akcie zúčastní na vlastné riziko a prevezme plnú zodpovednosť za svoje konanie na akcii.... na základe čoho mu bude pridelené štartovné číslo.
3, Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky aj po odštartovaní vozidla na trať, bez ohľadu na druh a stav vozovky.
4, Účastník (vodič) nesmie byť počas jazdenia pod vplyvom alkoholických, alebo psychotropných látok.
5, Účastník je povinný dodržiavať itinerár obdržaný pri štarte.
6, Účastník je povinný dodržiavať časový harmonogram akcie (štart akcie, ukončenie jázd Trophy v 17:30 hod z dôvodu dodržania podmienok stanovených Krajským úradom životného prostredia ďalej len KUŽP).
7, Na akcii je prísne zakázané pohybovať sa mimo stanovenej a vyznačenej trasy (Z nariadenia KUŽP).
8, Pri navijákovaní je účastník povinný použiť gurtňu na uviazanie o strom (Z nariadenia KUŽP).
9, Účastník je povinný zbavovať sa odpadu a iných nepotrebných vecí, len na miestach na to určených, tj. odpadkové vrece, ktoré účastník obdrží pri prezentácii (Z nariadenia KUŽP).
10, Organizátor zabezpečí v cieli zberné miesto na vrecia s odpadom.
11, Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi, ak to vyžaduje vážnosť situácie.
12, Účastník je povinný pri poruche, alebo inom dôvode zastavenia vozidla na trati, čo najskôr umožniť ostatným účastníkom pokračovať v jazde (odstránením vozidla z trate).
13, Účastník je povinný pohybovať sa po trati tak, aby svojou jazdou neohrozoval iných účastníkov a nespôsobil škodu tretej osobe.
14, Účastník je povinný informovať organizátora pri vážnej poruche auta, alebo pri poškodení zdravia účastníka. Telefónne kontakty na organizátora sa budú nachádzať na zadnej strane itinerára.
15, Účastník je povinný mať na aute obuté pneumatiky minimálne vzoru "MT" (hĺbka vzoru musí zodpovedať pravidlám cestnej premávky), ďalej šakel, gurtňu, alebo lano (vozidlo vybavené navijakom musí mať gurtňu slúžiacu na uviazanie k stromu).
16, Účastník je povinný striktne dodržiavať pokyny usporiadateľov a viditeľne označených traťových komisárov.
17, Účastníci akcie sú povinní zabezpečiť polep áut na viditeľnom mieste podľa pokynov usporiadateľa.
18, Usporiadateľ má právo vylúčiť registrovaného účastníka z akcie za nedodržanie podmienok účasti bez nároku vrátenia registračného poplatku.


Čestné prehlásenie


1, Čestne prehlasujem, že sa na stretnutí majiteľov terénnych vozidiel OFF ROAD Tisovec 2024 zúčastním na vlastné nebezpečenstvo.

2, Budem jazdiť iba po trase vyznačenej usporiadateľmi v itenerári a dodržiavať časový harmonogram stretnutia.

3, Jazdenie mimo iteneráru a časového harmonogramu sa považuje za porušenie zákona o vstupe na lesné pozemky.

4, Svojim konaním nebudem poškodzovať prírodu. Nebudem zakladať ohne. Za škody spôsobené mojím konaním sebe alebo tretej osobe preberiem všetku zodpovednosť.

5, Nebudem viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Prehlasujem, že som držiteľom vodičského oprávnenia potrebného na vedenie motorového vozidla, ktoré budem počas akcie používať. Budem striktne dodržiavať pravidlá cestnej premávky a budem sa riadiť pokynmi usporiadateľov.

Zásady ochrany osobný údajov

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca užívajú služby Servera a ktorej zmluvnou stranou je účastník, ako subjekt osobných údajov.

Kto sme

Sme registrovaný klub vedený pod IČO: 42011744
Sídlime na adrese:
OFF ROAD KLUB TISOVEC
Daxnerova 734
98061 Tisovec

Adresa našej webovej stránky je: http://www.4x4tisovec.sk

Aké osobné údaje získavame

Pri registrácii účastníka na podujatie získavame Vaše osobné údaje ako: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailovú adresu a číslo občianskeho preukazu.

Prečo tieto dáta zbierame a ako snimi pracujeme

Tieto údaje zbierame za účelom evidencie účastníkov na podujatí, za účelom kontroly úhrady štartovného a za účelom jednoduchej komunikácie s účastníkmi podujatia.

Na ako dlho tieto dáta ukladáme

Vaše osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov.

Aké práva máte nad svojimi osobnými údajmi

právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenos údajov, právo sťažovať sa dozornému orgánu, právo odobrať súhlas

Kam posielame Vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Ako sa môžete s nami spojiť

Pre problémy súvisiace so spracovaním osobných údajov sa s nami môžete spojiť pomocou emailu na adresu admin@4x4tisovec.sk.

*****
Potvrdením súhlasu na registračnom formulári potvrdzujem, že som si prečítal tento súhlas a súhlasím s jeho obsahom.